Polityka prywatności

Przetwarzanie dane osobowych realizujemy zgodnie z treścią ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) i art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).

 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Allure Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, adres: 81-509 Gdynia, Plac Górnośląski 5, zarejestrowany przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO o numerze REGON 382036163, NIP 9571112116  („Administrator”).

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

Administrator gromadzi dane osobowe i przetwarza je zgodnie z prawem.  Dane są zbierane jedynie w niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane (cele przetwarzania opisane są w punkcie IV). Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.

Administrator pozyskuje informacji o użytkownikach i w następujący sposób: 

 1. poprzez informacje wprowadzone do formularzy dobrowolnie przez Użytkownika

 2. poprzez gromadzenie plików “cookies”, których wykorzystanie reguluje odrębny dokument – Polityka plików “cookies”

 3. poprzez informacje przedstawione w e-mailu przez Użytkownika

 

Administrator  będzie gromadził i przetwarzał następujące dane:

 • Imię i nazwisko 

 • Dane firmowe: nazwa, adres, NIP

 • adres

 • adres e-mail

 • nr telefonu

III. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Administrator zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

Realizacji zamówień i wystawiania dokumentów rozliczeniowych

Zakres danych:  przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym,  e-mailu, lub zapytaniu ofertowym, tj: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, adres, NIP 

Podstawa prawna:  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz jest niezbędne wywiązania się z obowiązków prawnych i podatkowych. Administrator zastrzega sobie również możliwość przetwarzania tych danych w celu dochodzenia należnych mu roszczeń , (art. 6 ust. 1 lit. cRODO)

 

Udzielania odpowiedzi na pytania/zapytania ofertowe

Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, newsletter lub w e-mailu.

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami.

 

Marketing usług i produktów

Zakres danych: Na podstawie wyrażonej zgody otrzymywać będziesz otrzymywać informacje o promocji usług i produktów.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów.

 

 1. Komu przekazujemy Twoje dane? 

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • Podmiot realizujący dostawę towarów.
  • Dostawca płatności.
  • Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność.
  • Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu internetowego.
  • Podmioty prowadzące stacjonarne punkty odbioru paczek.
  • Podmiot prowadzący magazyn.
  • Hostingodawca.
  • Dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe).
  • Dostawca narzędzi wykorzystywanych w celach statystycznych lub analitycznych.
  • Podmiot zapewniający system mailingowy.
  • Biuro księgowe.
  • Podmiot zapewniający usługi marketingowe.
  • Portale społecznościowe w związku z możliwością logowania się za ich pośrednictwem do Serwisu*.
  • Podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne.

 

Administrator w wyjątkowych przypadkach przekaże dane osobowe, jeżeli zwrócą się o to uprawnione organy państwowe – w szczególności Policja i jednostki organizacyjne prokuratury lub Prezesi UODO, UKE, UOKiK.

 

 1. PROFILOWANIE

W ramach Serwisu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie, w tym w ramach stron internetowych Administratora, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów.

Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

 

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zapewniamy możliwość realizacji Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Do Twoich praw należą:

 • dostępu do treści danych i otrzymania ich kopii,

Masz prawo otrzymać od nas informacje o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli przetwarzamy Twoje dane masz prawo do uzyskania ich do otrzymania ich kopii.

 • sprostowania danych,

Masz prawo zmodyfikować lub uzupełnić przechowywane przez nas dane osobowe

 • usunięcia danych,

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i ograniczenia przetwarzania

Masz ma prawo do żądania do ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

Mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw w sprawie przetwarzania danych

 • przenoszenia danych,

Masz prawo, aby zebrane przez nas dane przesłać do innego administratora danych osobowych. Masz również prawo oczekiwać, że prześlemy Twoje dane do innego administratora danych w Twoim imieniu. Prawo to obejmuje tylko dane osobowe przetwarzane przy użyciu systemów informatycznych.

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. W jaki sposób możesz korzystać z przysługujących Tobie praw?

W celu realizacji uprawnień prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail sklep@allure.pl, wraz z określeniem jakie prawo mamy zrealizować. Administrator w ciągu 30 dni zrealizuje przysługujące prawa.

VIII. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samego Serwisu. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.

Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach naszej strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

 • Google Analytics,

 • Google Tag Manager,

 • Facebook Custom Audiences,

 • Facebook, LinkedIN, Instagram (pliki cookies narzędzi społecznościowych),

 • Cux.

 • Google Adwords 

Newsletter 

Przetwarzany następujące dane abonentów newslettera:

 1. adres email.

Przetwarzamy następujące dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego:

 1. imię i nazwisko,

 2. adres email.

Przetwarzamy następujące dane osobowe osób zamawiających:

 1. imię i nazwisko,

 2. adres, pod który mają zostać wysłane próbki,

 3. adres email,

 4. numer telefonu.